ریاست
   

مدیران ستادی
    

رؤسای بیمارستان ها
    

رؤسای دانشکده ها
   

مدیران شبکه ها 
   

مراکز بهداشتی
     

مدیران روابط عمومی و امور بین الملل
    

نمایندگی دانشگاه در تهران
     

 
سامانه های دانشگاه