• دانش آموختگی
  خانم شنو قادری دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی دفاع نهایی را درتاریخ 1398/06/23 با موفقیت به پایان رسانیدند.
  1398/06/24
 • برگزاری کلاس آموزشی
  برگزاری کلاس دوره مربیگری زایمان فیزیولوژیک جهت ماماهای سطح استان
  1398/06/16
 • دانش آموختگی
  آقای طالب رحمتیان دانشجوی کارشناسی ارشد داخلی جراحی دفاع نهایی را درتاریخ 1398/06/12با موفقیت به پایان رسانیدند.
  1398/06/13
 • "جلسه کمیته ناظرین بالینی"
  جلسه کمیته درتاریخ 98/06/10 ساعت 10 باحضورریاست دانشکده ،معاون آموزشی ،مدیران گروه،ناظرین بالینی مراکز آموزشی درمانی توحید،بعثت وکوثر دردفتر ریاست دانشکده تشکیل گردید.
  1398/06/11

آرشیو اخبار وب دا


سامانه های دانشگاه