دکتر وحید یوسفی نژاد

متخصص پزشکی قانونی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستانسامانه های دانشگاه