آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای) شماره 30-1398

1398/06/17
تعداد بازدید :147

مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی توحید در نظر دارد نسبت به خرید و تامین ملزومات مصرفی پزشکی آن مرکز با برگزاری مناقصه عمومی(یک مرحله ای) اقدام نماید.

----------------------------------------------

  • مهلت دریافت اسناد مناقصه : ازتاریخ نشرآگهی 16/06/1398 لغایت 28/06/1398
  • مهلت تحویل اسناد مناقصه : شرکت کنندگان می توانند از تاریخ درج آگهی برای دریافت و ارسال شرایط مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  setadiran.ir  مراجعه نمایند .

تذکر مهم : کلیه  فرآیند مربوط  به برگزاری  مناقصه مذکور (دریافت اسناد،تحویل و ارائه پیشنهادات و ...) صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام می گیرد  لذا  شرکت کنندگان الزاماً  از طریق سامانه مذکور نسبت به دریافت و ارسال  کلیه اسناد مناقصه ، قرارداد و مدارک درخواستی خود اقدام نمایند.  لازم به ذکر است  ارسال اسناد به صورت فیزیکی قابل قبول نمی باشد.

 

----------------------------------------------

  • مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ 09/07/1398
  • آدرس ارسال پیشنهادات (پاکات الف-ب-ج):استان کردستان–شهرستان سنندج– میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر–دبیرخانه(محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان- کد پستی6618634683

----------------------------------------------

  • نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مناقصه : شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مناقصه واریز و ارائه نمایند .

----------------------------------------------

  • تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی پیشنهادات(پاکات الف ب و ج) :کمیسیون معاملات دانشگاه در مورخه 13/07/1398 لغایت 15/07/1398 ساعت 10 صبح در دفترمدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه تشکیل می گردد.
  • ضمناً شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد تدارکات -آقای زندی با شماره تلفن 33227119  -087 تماس حاصل  نمایند./

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»