آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای)

1398/06/09
تعداد بازدید :208

مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی قدس در نظردارد امورات آماده سازی طبخ و توزیع غذای مورد نیاز مرکز را از طریق برگزاری مناقصه عمومی (یک مرحله ای) به مدت یکسال به بخش خصوصی  واگذار نماید.

----------------------------------------------

  • مهلت دریافت اسناد مناقصه : ازتاریخ نشرآگهی 04/06/1398 لغایت 14/06/1398
  • محل دریافت اسناد مناقصه : شرکت های داوطلب برای دریافت اسناد مناقصه و قرارداد از تاریخ نشر آگهی نسبت به دریافت اسناد الزاماً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)به آدرسsetadiran.ir اقدام نمایند .

تذکر مهم : برگزاری  کلیه  مراحل فرآیند مربوط  به مناقصه مذکور (دریافت اسناد،تحویل و ارائه پیشنهادات و ...) صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام می گیرد  لذا  شرکت کنندگان الزاماً  از طریق سامانه مذکور نسبت به دریافت و ارائه  کلیه اسناد مناقصه  ، قرارداد و مدارک درخواستی خود اقدام نمایند.  لازم به ذکر است  ارسال اسناد به صورت فیزیکی (باستثناء پاکت الف)قابل قبول نمی باشد.

----------------------------------------------

  • مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) در سامانه : لغایت تاریخ  28/06/1398

----------------------------------------------

  • آدرس کارفرما: سنندج ، خیابان پاسداران ، بلوار شهدای نیروی انتظامی، مرکز پزشکی ،آموزشی ودرمانی قدس –واحد دبیرخانه کد پستی 6617713141  

---------------------------------------------

  • نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان بایستی مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مناقصه اقدام نمایند .

--------------------------------------------

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی پیشنهادات(پاکات الف ب-ج):کمیسیون معاملات در مورخه 02/07/1398 صبح روز سه شنبه ساعت 10 صبح در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه تشکیل می گردد، ضمناً شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن27-08733660025 داخلی 252 تماس حاصل نمایند./

 

"روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان"